Skip to main content Skip to search

Diensten

VvE Partner geeft u de mogelijkheid uw dienstenpakket zelf samen te stellen. Er is sprake van een basispakket Zilver (VvE tot 5 appartementen of mandeligheid), Goud (op maat gemaakt om de VvE te ontzorgen) en Platinum (All-in). Het basispakket Goud vormt al een compleet geheel. Mocht dit voor uw vereniging van eigenaren niet afdoende zijn, dan kunt u dit aanvullen met de door ons aangeboden, aanvullende diensten. Onderstaand vindt u een overzicht waarin specifiek staat omschreven waaruit het dienstenpakket Goud bestaat

Overzicht basisdiensten

Verenigingsbeheer

V.b.1    Organiseren en bijwonen van de Algemene ledenvergadering
V.b.2    Organiseren en bijwonen van de bestuursvergadering
V.b.3    Notulen algemene ledenvergadering
V.b.4    Verzending gebruikelijke stukken algemene ledenvergadering
V.b.5    Vergoeding en declaraties bestuurs- en commissieleden
V.b.6    Web-portal (Twinq)

Administratief beheer

A.b.1    Verwerking dagafschriften
A.b.2    Prolongatie en incasso
A.b.3    Afsluiting van het maandelijkse incassotijdvak
A.b.4    Herinneringen/aanmaningen
A.b.5    Overdracht vordering aan deurwaarder/incassobureau
A.b.6    Inkomende facturen
A.b.7    Doorbelasting van kosten
A.b.8    Wijziging voorschotbijdrage
A.b.9    Behandeling post
A.b.10  Archivering

Financieel beheer

F.b.1    Begroting
F.b.2    Actualiseren van de liquiditeitsprognose
F.b.3    Jaarrekening
F.b.4    Controle door de kascommissie
F.b.5    Saldibalans over eerste halfjaar
F.b.6    Bevoegdheid tot het verrichten van betalingen
F.b.7    Elektronische betalingen
F.b.8    Afroming liquide middelen
F.b.9    Controle afrekening kleine kas

Technisch beheer

T.b.1    24-uurs service onderhoud
T.b.2    Afhandeling onderhoudsklachten

Overzicht aanvullende diensten

Verenigingsbeheer

V.a.1    Extra (digitale) algemene ledenvergadering
V.a.2    Notulen extra algemene ledenvergadering
V.a.3    Extra bestuursvergadering
V.a.4    Notulen extra bestuursvergadering
V.a.5    Overige diensten
V.a.6    Vergoeding portokosten
V.a.7    Wijziging reglement
V.a.8    Naleving van de reglementen

Administratief beheer

A.a.1    Mutatie ledenbestand
A.a.2    Mutatie bewonersbestand
A.a.3    Mailing e.d. anders dan gebruikelijke stukken
A.a.4    UBO registratie voor KvK of Bankinstelling inregelen 
A.a.5    Wijzigingen van bestaande contracten
A.a.6    Afsluiten nieuwe contracten
A.a.7    Opzeggen van contracten
A.a.8    Opdrachten aan derden
A.a.9    Ingebrekestelling van derden 
A.a.10  Opdracht adviseur, niet zijnde technisch
A.a.11  Facturering en incasso overige vorderingen
A.a.12  Afrekening exploitatieresultaat
A.a.13  Wijziging inschrijving KvK
A.a.14  Incasseren van een extra bijdrage
A.a.15  Administratiekosten niet VvE gerelateerd
A.a.16  Afrekening individuele nutsvoorzieningen
A.a.17  Opstarten VvE, afsluiten contracten e.d

Financieel beheer

F.a.1     Accountantsverklaring
F.a.2    Opstellen liquiditeitsprognose
F.a.3    Advies financiële positie
F.a.4    Verstrekken extra tussentijds financieel overzicht

Technisch beheer

T.a.1    Uitgebreide bouwk./technische inventarisatie (MJOP)
T.a.2    Behandeling van garantie-aanspraken
T.a.3    Begeleiding uitvoering planmatig onderhoud
T.a.4    Uitvoeren van vooronderzoek
T.a.5    Toezicht op de uitvoering van onderhoudscontracten
T.a.6    Behandeling van schadegevallen
T.a.7    Jaarlijkse bijstelling van de onderhoudsstaat 
T.a.8    Aanvraag offertes

Bij het dienstenoverzicht hoort ook een lijst met een uitgebreide omschrijving per artikel. Deze heeft onder meer als functie om een nadere toelichting op de diensten te geven. Deze is op verzoek op te vragen bij VvE Partner.