Skip to main content Skip to search

Leden en stemmen

Algemene Leden Vergaderingen zijn van belang bij elke vereniging. De leden verstrekken immers hun goedkeuring voor het te voeren beleid, de jaarrekening en de begroting. De leden kunnen ook over diverse onderwerpen met het bestuur praten. De beheerder kan tijdens deze vergadering ook een nadere toelichting op de zaken geven. Minimaal wordt er één ledenvergadering per jaar gehouden.

De splitsingsakte vermeldt veel zaken over de Vereniging van Eigenaars. Hierin is onder meer beschreven hoe het appartement eruitziet en voor welk deel elk appartement uitmaakt van het totale complex. Dit deel staat bekend onder de titel “breukdeel”. Veelal is in de splitsingsaktes bepaald dat de servicebijdrage die iedere eigenaar moet voldoen in de gezamenlijke kosten gebaseerd wordt aan de hand van dit breukdeel. Behalve alle zaken met betrekking tot de splitsing en de omschrijving van de door die splitsing verkregen appartementsrechten, kunnen in de splitsingsakte ook de statuten van de Vereniging van Eigenaars zijn vastgelegd.

De statuten bestaan in de regel uit het zogenaamde modelreglement en een aantal in de splitsingsakte beschreven aanvullingen op dit reglement. In de statuten van de vereniging is onder andere het aantal stemmen vastgelegd dat iedere eigenaar van een appartementsrecht in de ledenvergadering uit mag brengen. Het aantal stemmen is dikwijls gelijk aan het breukdeel. Gaat u er echter niet vanuit dat dit altijd zo is! Het kan zo zijn dat in een splitsingsakte bepaald is dat ieder appartement één stem heeft. Dit is één voorbeeld van hoe het kan gaan bij de verdeling. Voor het nemen van beslissingen tijdens de ledenvergaderingen is het belangrijk om te weten hoeveel stemmen iedere eigenaar heeft.