Skip to main content Skip to search

Beslissingen over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden genomen door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren. Men moet hierbij denken aan onder andere het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en de hoogte van de servicebijdragen, het uitvoeren van onderhoud, het aangaan van onderhoudscontracten, het vaststellen van een huishoudelijk reglement enzovoort. De besluiten die worden genomen, zijn echter pas rechtsgeldig indien aan het quorumvereiste wordt voldaan. De uitleg hierover vindt u terug in het splitsingsreglement. Uitgangspunt hierbij is dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten een volstrekte meerderheid (minstens 1 stem meer voor dan tegen) nodig is, in een vergadering waarin minimaal de helft van het maximale aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien er in een Algemene Ledenvergadering niet de helft van de stemmen kan worden uitgebracht, kunnen er geen rechtsgeldige beslissingen worden genomen. Het is echter zo dat voor een aantal besluiten een verzwaarde procedure is vastgelegd. De besluiten waarop deze betrekking hebben, verschillen per vereniging. Deze vindt u terug in de splitsingsakte.

De verzwaarde besluitvormingsprocedure geldt onder meer voor vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement, het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een bepaald bedrag te boven gaan. Voor het nemen van dergelijke besluiten dient op de vergadering als regel 2/3 van het maximaal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, terwijl het besluit slechts met een meerderheid van 2/3 of 3/4 van de uitgebrachte stemmen genomen kan worden.

Sommige besluiten kunnen niet door de vergadering genomen worden: hierbij moet u denken aan onder meer besluiten die daadwerkelijk iets wijzigen aan de omvang en de indeling van het gebouw, zoals de aankoop van een stuk aangrenzende grond of het verkopen van een deel van de gemeenschappelijke ruimten aan een appartementseigenaar, die dat deel bij zijn privé gedeelte wil voegen. Ook over wijziging van de splitsingakte kan de vergadering niet zomaar besluiten. Voor dergelijke besluiten is de goedkeuring van iedere individuele eigenaar noodzakelijk. Daarnaast is voor het nemen van deze besluiten vaak ook de instemming van zakelijk gerechtigden, zoals hypotheeknemers noodzakelijk.